Aankoop

Huidige fiscale stimulie (2013)

(op basis van de wettelijke bepalingen van kracht op 26.11.2012.)

  • investeringsaftrek voor laadpalen

De verhoogde investeringsaftrek voor laadpalen geldt niet langer voor de vanaf het jaar 2013  gedane investeringen (artikel 69, § 1, 2°, e, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92)) (tijdelijke maatregel 2010-2012).

  • belastingvermindering voor elektrische voertuigen en oplaadpunten

De belastingvermindering voor elektrische voertuigen (artikel  14528, §§ 1 en 2, WIB 92) wordt wat de vanaf 1 januari 2013  gedane uitgaven betreft, enkel  nog verleend voor  de uitgaven voor het verwerven in nieuwe staat van een motorfiets, driewieler of vierwieler zoals omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen die :

-        uitsluitend worden aangedreven door een elektrische motor;

-        geschikt zijn voor het vervoer van tenminste twee personen;

-        waarvan de besturing het bezit van een Belgische rijbewijs geldig voor voertuigen van categorie A en B of een gelijkwaardig Europees of buitenlands rijbewijs vereist.

De belastingvermindering is gelijk aan 15 pct. van de aanschaffingswaarde, met een maximum van :

-        3.280 euro (te indexeren bedrag) in geval van aanschaffing van een vierwieler;

-        2.000 euro (te indexeren bedrag) in geval van aanschaffing van een driewieler of motorfiets.

De belastingvermindering voor het verwerven in nieuwe staat van een elektrische personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus wordt niet meer verleend voor de vanaf 1 januari 2013  gedane uitgaven (tijdelijke maatregel 2010-2012).

De belastingvermindering voor de installatie van een oplaadpunt voor een elektrisch voertuig ((artikel  14528, § 3, WIB 92) wordt niet meer verleend voor de vanaf 1 januari 2013  gedane uitgaven (tijdelijke maatregel 2010-2012).

  • aftrek beroepskosten  – voordeel alle aard

De bepalingen inzake de aftrek van beroepskosten (artikel 198,bis, WIB 92) en het voordeel alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (artikel 36, § 2, WIB 92) wijzigen niet t.a.v. 2012.

———————————————————————————————————————————————————–

Vroegere regeling (tussen 2010 en 2012)

Net zoals energiebesparende maatregelen voor een woning is de aankoop van elektrische voertuigen op dezelfde manier fiscaal aftrekbaar. Let wel, deze korting geldt enkel voor 100% elektrische voertuigen, dus geen Plug-in-hybrides!

  • Elektrische motorfiets, drie- of vierwieler

15% vermindering, tot maximum 2.770€ (geïndexeerd) voor motorfiets of driewieler, en heeft dus effect op een kostprijs tot 18.467€.

en

15% vermindering, tot maximum 4.550€ (geïndexeerd) voor voor vierwieler, en heeft dus effect op een kostprijs tot 30.333€.

  • Elektrische personenwagen, wagen voor dubbel gebruik of minibus

30% vermindering, tot maximum 9.510€ (geïndexeerd).

  • Laadpaal op oprit of “publiek toegankelijke plaats”

40% vermindering, tot maximum 250€ (geïndexeerd).

Bron: www.minfin.fgov.be


Verplichte vermelding op factuur:

  • Voertuigen verkocht na 12/03/2010 moet volgende clausule op de factuur bevatten:

« Verklaring in toepassing van artikel 6313 van het KB/WIB 92 betreffende een elektrisch voertuig beoogd in artikel 14528 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Ik ondergetekende…… bevestig dat het voertuig beschreven in deze factuur nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het buitenland, en dat het beantwoordt aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 14528 van het genoemde Wetboek. »

  • Voor voertuigen aangekocht tussen 01/01/2010 en 12/03/2010:

Mag de verkoper bovenstaande clausule op een afzonderlijk document vermelden.

Meer info: Belgisch Staatsblad